مرگ بر همه، تا آقا خوشش بیاید

احمد پناهیان: «کرونا و واکسن توطئه بیل گیتس است. واکسنی وارد کنید، اما اونجوری که آقا فرمود!»

تلگرام