ایربگِ خودروهای تولیدی داخل؛ پیش و پس از تحریم!

 

حذف ایربگ و ترمز ABS؛ در شرایط وخیم شرکت های خودروسازی پس از تحریم های آمریکا

تلگرام