فرمونِ فضای مجازی!

احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان گفته:  فضای مجازی؛ آری ولی "فرمونش باید دست نظام باشد".

تلگرام