کمیته ضدفیلترینگ...!

آذری جهرمی وزیر ارتباطات گفت: با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهوری، کمیته‌ای برای جلوگیری از فیلترینگ تشکیل شده است.  

 

تلگرام