Search

راهنمای مدیریت مجوزهای اپلیکیشن‌ها

  • قبل از نصب هر اپلیکیشن، مجوزهای درخواست‌شده را بررسی کنید.
  • مطمئن شوید مجوزها با نیازهای برنامه مطابقت دارد.
  • نیاز و اهمیت هر مجوز برای عملکرد اپلیکیشن را دقیق بررسی کنید.
  • دسترسی‌ به مجوزهای غیرضروری را محدود کنید.
  • آن‌ها را در بازه‌های زمانی منظم به‌روز و بازبینی کنید.
  • از اطلاعات حساس خود محافظت کنید و مدام به درخواست‌های دسترسی دقت کنید.