Search

واژه‌نامه امنیت دیجیتال، ۱۱- پشتیبان‌گیری / Backup

پشتیبان‌گیری، به فرآیند ذخیره‌سازی اطلاعات مهم و حساس در مکانی غیر از محل اصلی آن، اطلاق می‌شود. هدف از این کار جلوگیری از ازدست‌رفتن اطلاعات در صورت بروز حوادث ناخواسته؛ مانند خرابی سخت‌افزاری یا حمله نرم‌افزاری، است.