سانسور اینترنت قاتل امید

فیلترینگ و سانسور اینترنت امید را می‌کشد و فرصت رقابت را از مردم ایران می‌گیرد. شاید گاهی حتی سبب از دست رفتن جان انسان‌ها شود.