شصت ثانیه:ایجاد فولدرهای مخفی در ویندوز با امکانات خود ویندوز​