Search

زمان‌بندی (scheduling) پیام یا پست در تلگرام

برای این کار کافی ست دست خود را روی دکمه ارسال نگه دارید و چند ثانیه مکث کنید. بعد از نمایش منو زمان‌بندی، می‌توانید بر اساس تاریخ و روز و ساعت، پیام یا پست خود را زمان‌بندی کنید.