دنیای هوشمند، یک: معرفی هوش مصنوعی

هوش مصنوعی چیست و چگونه زندگی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟