Search

زوم: کلاه‌برداری با نمایش سکس و ثروت

همزمان با گسترش فقر در ایران، استقبال از وبسایت های شرطبندی و رویای پولدار شدن یک شبه هم افزایش پیدا کرد؛ کاسبی بی شرمانه ای که از اندک سرمایه افراد محتاج تغذیه می کند و بسیاری از خانواده های ایرانی را درگیر کرده است.
#زوم #کلاهبرداری #سکس #ثروت #فقر #اینترنت #شرطبندی #قمار
https://youtu.be/dVBFXdKbkIY