Search

شصت ثانیه: اپ استفاده از کمک‌های اولیه

در این ویدئو کوتاه با اپ استفاده از کمک‌های اولیه  IFRC آشنا می‌شویم.