Search

قفل صفحه نمایش

تواناتک- برخی از کاربران تلفن‌های هوشمند از قفل صفحه نمایش استفاده نمی‌کنند. این کار خطرناک است.