Search

شصت ثانیه: عبور از فیلترینگ از طریق پروکسی بات تلگرام

در این ویدئو می‌آموزیم که چگونه از پروکسی‌بات تلگرام برای عبور از فیلترینگ تلگرام استفاده کنیم.