شصت ثانیه: غیر فعال کردن حساب شخصی در اینستاگرام

دراین ویدئو کوتاه با شبوه‌ی غیرفعال‌کردن حساب شخصی در اینستاگرام آشنا می‌شویم.