Search

چگونه: استفاده از قابلیت Vanish Mode در اینستاگرام

قابلیت «پیام‌های خود‌پاک‌شونده» در قسمت پیام یا مسیج‌ اینستاگرام، برای حذف خودکار پیام‌ها یا به عبارت دیگر، ناپدیدشدن خودکار پیام‌ها پس از خوانده‌شدن آن‌هاست.